29 Ağustos 2016

Kar?mla Üçlü Fantezisi Gerç

Amateur

Merhaba cariye.info erotik sex hikayeleri okuyucuları,derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.Neredeyse tüm google da bulabileceğiniz tüm hikayeleri bir arada..

Kar?mla 9 y?ld?r evliyiz. zaman zaman ini? ç?k??lar?m?z oldu ama genelde mutlu ve özellikle yatakta tatmin edici bir evlili?imiz var. Bazen yatakta veya evin ba?ka bir yerinde (d??ar?da yapmaya cesaret edemedik hiç) porno y?ld?zlar?na ta? ç?kard???m?za eminim. ?ki sene önce fantezi olarak bir dildo ald?m. ?lk ba?ta kar?ma tuhaf geldi ama sonra al??t?, hatta bir isim de takt? Selim. Halim selim koydu?un yerde duruyormu? 🙂 . Zamanla ba?ka bir erkekle kar?ma sahip olma fantezileri kurmaya ba?lad?m. Kar?m? da “bir gün gerçek bir selim getiriym üçlü tak?l?r?z” falan diye ç?tlatt?m bunu. Neden olmas?n dedi güldü. Kumsalda seks yapma fantezimiz gibi belki bir gün yapar?z listesine bunu da yazd?k ve unuttuk.

Geçen yaz ba?? apartman giri?inde org dersi verilir ilan? gördük. 8 ya??ndaki o?lum org dersi istiyorum org istiyorum diye tutturdu. E?im numaray? arad? Murat ad?nda üniversitede okuyan bir çocuk ek gelir olsun diye ders veriyormu?. O?lumuza da cumartesi günleri bizim evde ders vermeye ba?lad?. S?cak bir gün e?im aç?k terlik giymi? ve k?rm?z? parlak oje sürmü?tü. Murat’?n ayaklar?na büyülenmi? gibi donup bakakald???n? ikimizde fark ettik. Kendi de fark edince k?zard? baya??. Bunun üzerine dü?ünmeye ba?lad?m bundan iyi üçlü aday? bulmam neredeyse imkans?zd?. Temiz bir gence benziyordu, espirili, efendiydi. Tam bunlar? dü?ünürken dersi bitirdiler ve Murat önümüzdeki hafta derse gelemeyece?ini Amasya’ya foto?raf gezisine gidece?ini söyledi. “Aa biz de gitmi?tik güzel resimler çektik baya?? dedim. Bu s?rada e?im o?lumu al??veri?e götürmeye haz?rlan?yordu. Resimleri görmek ister misin dedim, tabi dedi. Ders verdi?i masadaki bilgisayar? açt?m, bu arada e?im ve o?lan ç?kt?lar. Resimlerin oldu?u klasörü buldum ve art?k geri dönülmez yolun ba??ndayd?m. Ya rezil olacakt?k ya da çok heyecanl? bir ?eyler olacakt?. Amasya resimleri aras?nda kar?m?n otel odas?nda çekti?im ç?plak foto?raflar? da vard? bana profesyonel manken gibi poz vermi?ti. Biraz karanl?k ama artistik resimlerdi. ?lk resmi açt?m ve “kahve al?cam sen de ister misin” dedim. Tabi dedi. ?çeriye gidip kahve haz?rlarken klavyenin tak?rt?s?ndan teker teker resimlere bakt???n? duyuyordum. Resimleri be?enmemi?ti veya kibarl?k olsun diye bakmay? kabul etmi?ti herhalde çünkü h?zl? geçiyordu resimleri. Bu arada kalp at??lar?m h?zlanm?? yalandan berbat bir kahve haz?rl?yordum. Sonunda t?k?rt? durdu. Koltu?unda dönüp odan?n kap?s?na döndü?ünü duydum sonra bir t?k daha ve bir dakika sessizlik, zaten üç resim vard?. Sonra yine öbür resimler ba?lad?. Ben de odaya kahvelerle geldim. Yüzü as?k can? s?k?lm?? gibiydi. Eyvah dedim. “Ben gidiym” dedi. Resimleri gördün mü dedim. Yüzüme bakt?. Ö….’in resimlerini dedim. “Evet niye bana gösterdiniz?” dedi. Ya ?imdi ya hiç dedim. “Ö…..’le mutlu bir evlili?imiz var ama yata?a biraz heyecan katmak istiyoruz” dedim. ?lgilenir misin diye sordum. Ne diyece?ini bilmiyordu yüzünden ne dü?ündü?ünü anlayamad?m. “Ayaklar?na nas?l bakt???n? gördük” dedim, hadi bizi yeme ?imdi der gibi. “Beraber mi” dedi. “Üçlü” dedim. “Ben… bilemiyorum, benim gitmem gerek” dedi. Off bo?una rezil olduk dedim içimden. Tam kap?dan ç?karken “ne zaman?” diye sordu. S?r?tt?m Çar?amba nas?l dedim. “Tamam” dedi.

E?im al??veri?ten döndü?ünde kanepede pi?mi? kelle gibi s?r?tan beni buldu. “N’oldu niye s?r?t?yorsun?” diye sordu. Selim’i buldum dedim. Anlamad?. Org dersine gelen Murat, Selim dedim. Anlad?. “Konu?tun muuu” yoksa dedi. “Evet Çar?amba geliyo” dedim. Bir an gözü dald? sonra döndü ald?klar?n? yerle?tirmeye gitti.

Çar?amba’ya kadar günler geçmek bilmedi. Zaman zaman dal?p gidiyordum, i?te zamans?z ereksiyonlardan muzdarip oldu?um için masamda yaz s?ca??nda ceketle oturuyordum. Akl?m ve mant???m; çizgiyi a?t?n bunun sonu iyi olamaz, ara iptal et derken vücudumun geri kalan? ooh jaaa schöönnn! diye ba??r?yordu. E?imle iki sene flört ettikten sonra o 23 ya??ndayken evlenmi?tik. Tek ve ilk erke?i bendim. Bunu biraz haks?zl?k oldu?unu akl?nda bir acaba kalmamas?n?n daha iyi olaca??n? dü?ünüyordum. Asl?nda fantezime bahane yarat?yordum. Bu arada konuyu bir daha ikimizde açmad?k. Çar?amba günü sabah? in?allah unutmad? diye dü?ündüm kendi kendime. Sonra bir insan?n böyle bir ?eyi unutmas?n?n mümkün olamayaca??na karar verdim. Ama o kadar so?ukkanl? duruyordu ki, sanki hiç bir ?ey olmayacakm?? gibi. Ö?leden sonra aray?p i?ten erken ç?kt?m kuaföre gidip sonra bal?k alaca??m dedi?inde unutmad???ndan emin oldum. Ak?am eve gitti?imde saç?na fön çektirmi? makyaj?n? yapm?? manikür pedikürünü yapt?r?p k?rm?z? ojelerini sürmü? bir vaziyette buldum. Benim için en son ne zaman makyaj yapt???n? hat?rlam?yorum bile. ?çimden sen de amma merakl?ym??s?n yahu dedim ama d???mdan söyleyip kavga ç?karman?n alemi yok dedim. O?lumuzu da annesine b?rakmay? ihmal etmemi?ti tabi. Tekrar bir heyecan kaplad? içimi, ayn? zamanda da sebebini ç?karamad???m bir endi?e. Belki Murat cayar diye dü?ündüm. Hatta bir ara gelmeye cesaret edemeyece?ine emin bile oldum. Bir du? yap?p ç?kt???mda e?im siyah bir mini etek giymi?, üstüne beyaz bir gömlek giymi?ti ve derin bir gö?üs dekoltesi vard?. Normalde alt?na jartiyerli bir siyah çorap mükemmel olurdu ama hava s?cak oldu?undan veya ayaklar? daha iyi görünsün diye giymemi?ti. Aya??nda burnu aç?k topuklu terlikler vard? ve ayak fantezisi olmayan benim bile i?tah?m? kabartm??t?. Kad?nlarda geni? omuz, iri gö?üs ve kal?n üst bacak severim ve e?im bu tariflere t?pay?p uyuyordu. Çok seksi görünüyordu. Tam üstümü giymi?tim ki kap? çald?. Murat elinde bir demet çiçekle gelmi?ti. Herif kar?m? sikmeye bir demet k?r çiçe?iyle gelmi?ti. En az?ndan bir centilmen olmaya çal???yordu. Hemen sofraya oturup rak? servisi yapt?k. Rahatlamak için k?sa zamanda iki dubleyi bitirdik hepimiz. Yemekten sonra e?im masay? toplad?ktan sonra evet ?imdi s?ra tatl?ya geldi dedi ve mutfak yerine yatak odas?na gitti. Birazdan salonun kap?s?nda k?rm?z? bir babydoll’la belirdi. Alt?nda yine k?rm?z? bir tanga ve terlikleri vard?. Yan?m?za oturdu bacak bacak üstüne att? evet tatl?n?z? be?endiniz mi dedi. Büyülenmi? gibi tek bir a??zdan cevap verdik evet diye. Terli?ini ç?kar?p aya??yla Murat’?n bacakaras?n? ok?amaya ba?lad?. Dikle?en organ? belli olmaya ba?lad?. Ben de kar?m?n yan?na oturdum bu s?rada önümü aç?p aletimle oynamaya ba?lad?, arada da öpü?üyorduk. Sonra aniden kalkt? dans ederek külotunu ç?karmaya ba?lad?. ?? sekse gelince tam bir profesyonel gibi davranabilir kar?m. Gerçi onun da heyecanl? oldu?u biraz belli oluyordu. Murat’? kald?rd? sar?l?p dans ettikten sonra öptü ve pantolonunun önünü aç?p ayak bileklerine dü?ürdü. Sonra diz çöküp Murat’?n külotunu yava?ça indirdi. Murat’?n aleti sepsertti. Benimkinden biraz daha uzun ama ayn? kal?nl?kta görünüyordu. Ama ne yalan söyleyeyim ?ekli çok düzgün, yak???kl?yd?. E?im biraz oynay?p ok?ad?ktan sonra yalamaya ba?lad?. Ta?aklar?ndan ucuna sonra tekrar ta?aklara do?ru yal?yordu. Bu arada benim bütün kan?m sikime gitmi? heyecandan bay?lacak gibi oluyordum. Dünyan?n en muhte?em pornosunu izlemek gibiydi. E?im bana döndü, beni ça??rd? yan?na gidince benimkini direk a?z?na al?p emmeye ba?lad? di?er yandan eliyle Murat’? tatmin ediyordu sonundan siklerimizden çekerek bizi birbirimize yakla?t?r?p bir onunkini bir benimkini emmeye ba?lad?. Böyle ?eyleri bilmesi beni ?a??rtt? haz?rl?k için porno mu izledi acaba diye dü?ünürken aya?a kalkt? ve siklerimizden tutup bizi yatak odas?na götürmeye ba?lad?. Biz de onun bacaklar?n? ve sallanan k?ç?n? izliyorduk. Koridor daral?nca benimkini b?rakt? Murat’la önden gittiler.

E?im yata??n kenar?na oturdu Murat’?n sikini emmeye ba?lad?. Sonra hafifçe do?rulup iri gö?üslerinin aras?na koyup gö?üslerini indirip kald?rmaya ba?lad?. Yava? yava? paranoya gelmeye ba?lam??t? bana acaba bana bir ders mi vermeye çal???yordu? Di?er yandan gördüklerim beni çok tahrik ediyor onlar? izleyerek otuzbir çekiyordum. Bu emme ve gö?üs aras? fasl? uzad?kça uzad? art?k ben de kat?lmak istiyordum aksiyona. Sonra e?imin önce gö?üsaras? yapt??? sonra eliyle sikinin ucuna de?meden çekti?i ve sikinin ucunda zevksuyu birikti?inde onlar? emdi?ini sonra da bo?az?na kadar ald???n? fark ettim. Bo?alacak gibi oldum. Kalkt?m hadi yat art?k dedim. Onu becermek istedi?imi san?p yat?p bacaklar?n? açt? ama ilk Murat’?n girmesini, misyoner pozisyonunda girmesini istiyordum. Bu s?rada Murat yata??n ayakucuna geçti ve kar?m?n ayaklar?yla sevi?meye ba?lad?. Ancak bu kadar tutabilmi?ti kendini. Bende hemen yatakta yatan kar?m?n am?na e?ilip 69 pozisyonuna girdim. Ben am?n? yal?yordum, o sikimi emiyor elemanda ayaklara tap?yordu. Herkes kendi alemindeydi. Ayaklar?n? boydan boya yal?yor tükürükle ?slanm?? kayganla?m?? bak?ml? ayaklar? beceriyordu. Sonra tekrar yalamaya parmaklar?n? emmeye ba?l?yordu. Küçük parma??n? öyle bir emdiki kar?m inledi titredi ve a?z?ma bir miktar am suyu geldi. Klitorisi dev gibi olmu? labyalar? k?zar?p ?i?mi?ti. Beni itti sikimi a?z?ndan ç?kard? içime girin diye inledi. Art?k hepimiz kopmu?tuk ihtiras bütün benli?imizi yönetiyordu. Yana çekildim böylece hem Murat’?n giri?ini görebilecektim hem de Ö….’in a?z?na verebilecektim. Yeterinden ?slak olan ama Murat iyice ?i?mi? sik ba??n? dayad? ama ilk anda giremedi. ?lk tecrübesi olmad??? belliydi ama bir kaç seferden fazla seks yapmad???na emindim. Girmesiyle patlayacak kesin dedim ve ba?ucundan hemen bir prezevatif ç?kat?p uzatt?m. Sabr? kalmayan kar?m elimden kapt? ve birkaç saniye içinde aç?p geçiriverdi prezervatifi sikine ve tekrar yat?p bacaklar?n aç?p hadi dedi, sikini tutup eliyle yönlendirerek içine ald? ve derin bir ohhhh çekti. Murat girmi?ti. Benden ba?ka bir adam kar?m?n içindeydi ve gidip geliyordu. Bir ?eylerin sonsuza kadar de?i?ti?ini hissettim ama neydi ve önemli miydi bilmiyordum. Önce yava? yava? sonra h?zla gidip gelmeye ba?lad? sonra kar?m?n üstüne yatt? ve ben de biraz geri çekildim. Art?k tek vücut olmu?lard?. Sikini dibine kadar sokmu? daha da itiyordu, kar?m?n iniltileri ç??l??a dönü?tü. Murat’?n poposundan kendine do?ru çekerek ritmi ayarl?yordu. Sonunda titreyip sars?larak geldi kar?m ve Murat’? itti. Her ?ey çok çabuk olmu?tu zonklayan ereksiyonumla olan biteni seyrediyordum. ?kisi de ter içinde kalm??lard?. Murat do?ruldu?unda daha onun gelmedi?ini gördüm. Kar?m tekrar s?rtüstü yat?p pozisyon ald? ve murat bu sefer dik durarak içine girdi. Bu sefer kar?m beni unutmam??t? sikimi a?z?na ald? ve ayn? ritimde beni emiyordu. Murat gittikçe h?zlan?p ?aklatmaya ba?lad???nda beni de iyiden iyiye sömürmeye g?rtla??na kadar almaya ba?lad?. Sonra Murat bo?almamak için durdu, pozisyon de?i?tirdik. Bir iki pozisyon daha denedikten sonra tekrar ayn? pozisyonu ald?k. Ben a??za, Murat ama çal???yordu. Tekrar ?aklama sesi ve ba??rt?lar oday? doldurdu bu sefer murat ba??rarak bo?almaya ba?lad? arkas?ndan da kar?m. Hemen Murat’a çekil dedim ve ben geçtim. Nedenini bilmiyorum ama so?uk ve gev?ek bir ama girmek beni çok tahrik eder. Gev?ekti ama so?uk de?ildi aksine yan?yordu. A??r? tahrik olmu? klitorisi bir de bana dayanacak gibi de?ildi. Bir dakika dedi yüzükoyun yatt? ben de arkadan bacakaras?ndan am?na girdim. Bir dakika sonra bo?almaya haz?rd?m, tabi ba??rt?lar ça??rt?lar yoktu. Sessizce çektim ve kar?m?n muhte?em poposunun üstüne att?rd?m. Güzel poposunun üstünde inci taneleri gibi döl görmek her zaman ho?uma gitmi?tir. Ben manzaray? izlerken Murat prezervatifini çöpe at?p gelmi?ti. Manzaray? gösterdim muhte?em de?il mi dedim, süper dedi. Yuvarlan?p kar?m?n yan?na yatt?m. O da yata??n öbür yan?na ili?ti. Kar?m bir ka??t al?p poposundaki dölleri silip tekrar aram?za yatt?. Biraz sonra uyukluyorduk hepimiz. Çok çi?im geldi?i için tuvalete gittim ve al??kanl?kla su ?s?ns?n diye du?u aç?p çi? yapmaya ba?lad?m. ?çerden konu?malar gelmeye ba?lad? ama ne konu?tuklar?n? ç?karam?yordum. Kap?y? açsam fark edeceklerini dü?ünüp kula??m? kap?ya dayay?p dinlemeye ba?lad?m. Biraz sonra capur cupur öpü?me sesleri duydum ard?ndan karyola g?c?rt?s? ve derinden iniltiler. Kendimi bir anda çok kötü hissettim. Ama ayn? zamanda tahrik de olmu?tum. Kendimi yetersiz de?ersiz ve istenmiyor hissediyordum ama ayn? zaman da bunlar beni tahrik ediyordu. Arada sesler duruyor pozisyon de?i?tirip tekrar ba?l?yorlard?. Ben de hangi pozisyonda olduklar?n? ve nas?l sevi?tiklerini hayal edip kendimi tatmin ediyordum. Bir süre sonra patlad?m ama onlar biraz daha devam ettiler. Sonunda bitti?ini belirten derin bir inlemeyle tekrar sessiz oldu içerisi. Ben de suya girip ?slan?p bornozumu giyip ç?kt?m. Güya b?rakt???m gibi yanyana yat?yorlard? ama kar?m?n bacakaras?n?n alt?ndaki çar?af ?slakt?. Önce ter sand?m ama sonra Murat’?n döllerinin am?ndan ak?p çar?af? ?slatt???n? fark ettim. Benim içine gelmeme asla izin vermezdi. Kendimi tekrar hasta gibi hissettim. ?çerideki kanepeye gidip yatt?m. Çok yorgundum uzun bir gün ama daha önemlisi uzun bir gece olmu?tu. Gece bir ara kalkt???mda ikisinin yatakta ç?plak sarma? dola? yatt?klar?n? gördüm. Art?k buradan dönü? yoktu.

Siz siz olun bir ?ey dilerken iki kere dü?ünün yoksa gerçek olabilir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


maltepe escort ankara escort sakarya escort sakarya escort kurtköy escort diyarbakır escort rize escort urfa escort yalova escort antep escort hatay escort haymana escort ağrı escort giresun escort batman escort sakarya escort sakarya escort izmir escort pendik escort gaziantep escort gaziantep escort izmir escort izmir escort izmir escort bayan didim escort izmir escort ankara escort bayan konyaaltı escort maltepe escort escort kayseri escort izmit bursa escort porno izle güvenilir bahis kaçak bahis bahis siteleri canlı bahis türkçe bahis canlı bahis sakarya escort sakarya travesti porno izle mersin escort